លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ៨៦៤៦ សហវ.លស.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 24/08/2023 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន ឧត្តម ពន្លឺ ជ័យខនស្រ្តាក់សិន

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា សាលាដំបូង ខេត្តស្វាយរៀង
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2023
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក៦១
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ស្វាយរៀង កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 18