លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ៨២៤៩ សហវ.លស.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 15/08/2023 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន ភាតឈន់ ខូអិលធីឌី

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា សាលាមធ្យមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិភាគស្ទឹងត្រែង
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2023
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក៦១
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ស្ទឹងត្រែង កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 3