លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ៧៩៣ សហវ.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 08/02/2021 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន សំណង់ បុរីកម្មករ ខូអិលធិឌី

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក២១
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង តាកែវ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 80