លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៨៧០ សហវ-អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 11/03/2021 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន អិន អ អាយ ប៊ី សឹបផ្លាយ ឯ.ក

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2022
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 53