លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ៤៨២៨ សហវ អនុម័តថ្ងៃទី 05/06/2020 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន គង់ ហុង

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ក្រសួងការពារជាតិ​
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2020
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក ៦០
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 292