ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ1.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ប្រកាស កម្ពុជា

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

-រៀបចំបេសកកម្មនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់នាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-រៀបចំមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់របស់នាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-ធានាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃលទ្ធផលបំពេញការងារក្នុងវិស័យលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 1242