ប្រកាសលេខ ១៦១៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1_Page_1.jpg
ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ប្រកាស កម្ពុជា

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងធានាឱ្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយ តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពយុត្តិធម៌ និងគណនេយ្យភាព។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 2108