ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១២១/០១៨ ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន_Page_01.jpg
ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន_Page_02.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ច្បាប់ កម្ពុជា

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនសរសេរជាអក្សរកាត់ថា ភ.រ.ជ. ក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងគម្រោងសេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព ចីរភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីជាឧត្ដមប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយ៖

  • កំណត់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តគម្រោង ភ.រ.ជ. ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ
  • បង្កើតក្របខ័ណ្ឌដើម្បីអភិវឌ្ឍ អនុវត្ត គ្រប់គ្រង និងតាមដានត្រួតពិនិត្យគម្រោង ភ.រ.ជ.
  • បង្កើតវិធាន វិធីសាស្ត្រ នីតិវិធី និងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោង ភ.រ.ជ.
  • កំណត់យន្តការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគសម្រាប់គម្រោង ភ.រ.ជ.។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 281