ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/១២២១/០១៩ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២។

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២_Page_01.jpg
ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២_Page_02.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ច្បាប់ កម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នាសម័យប្រជុំជាវិសមញ្ញ នីតិកាលទី៤។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 268