សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់។

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់_Page_1.jpg
សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សេចក្តីណែនាំ កម្ពុជា

សេចក្ដីណែនាំនេះ មានគោលបំណងកំណត់ពីសមត្ថភាពអនុវត្តការងារនិងលក្ខណសម្បត្តិរបស់អ្នកទទួលការសាងសង់ដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។
សេចក្ដីណែនាំនេះ មានគោលដៅកំណត់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងនីតិវិធីវាយតម្លៃលក្ខណសម្បត្តិរបស់អ្នកទទួលការសាងសង់ដើម្បីចុះបញ្ជីចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់។
សេចក្ដីណែនាំនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រប់អ្នកទទួលការសាងសង់ដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈនៅគ្រប់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពថវិកានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 514