សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សារាចរណែនាំ កម្ពុជា

អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ៩៨៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ និងប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមណែនាំដល់គ្រប់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មនិងអង្គភាពថវិកា អំពីនីតិវិធីនៃការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលមាន២ជម្រើស។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 178