សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ_Page_1.jpg
សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សារាចរណែនាំ កម្ពុជា

ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀបចំថវិកាសម្រាប់មុខចំណាយដែលត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ស្របតាមការចង្អុលទិសនៃឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ និងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមធ្វើការណែនាំអំពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 436