សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ លើលិខិតលេខ ០០៦ សហវ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ។

20220520_006_007_Request_principle_and_signature_on_PR_instructions.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សេចក្តីណែនាំ កម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 189