សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ លើលិខិតលេខ ០០៦ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ។

006_Instruc_PR_MEF&MOI_25DEF_20230322.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សេចក្តីណែនាំ កម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥ ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 346