ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣។

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣_Page_01.jpg
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣_Page_02.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ កម្ពុជា

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣ នេះមាន ០៣ជំពូក ដូចជា សេចក្តីផ្តើម, ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣, និងបញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 83