អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹង និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាលទ្ធកម្ម។

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា_1.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ អនុក្រឹត្យ កម្ពុជា

អនុក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងធានាឱ្យការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធកម្មសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅដោយសុច្ចរិត យុត្តិធម៌ អព្យាក្រឹត្រ និងគ្មានការរើសអើង ដើម្បីជំរុញឱ្យដំណើរការនៃកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព យុត្តិធម៌ ប្រសិទ្ធភាព គុណភាព សមភាព ការសន្សំសំចៃ និងភាពទាន់ពេល។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 1868