ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩។

Procurement Statistic 2019 Publishing Pic_Page_1.jpg
Procurement Statistic 2019 Publishing Pic_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ កម្ពុជា

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩ នេះមាន ០៣ជំពូក ដូចជា សេចក្តីផ្តើម, ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩, និងបញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 671