តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2021 របស់ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ព្រះកុសមៈ នៃក្រសួងសុខាភិបាល

មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 16/11/2020

ចំនួនទាញយក ៖ 20