តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ នៃក្រសួងសុខាភិបាល

មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ_Page_1.jpg
មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ_Page_2.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 01/12/2011

ចំនួនទាញយក ៖ 38