តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ_Page_3.jpg
កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ_Page_4.jpg
កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ_Page_5.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 13