តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2021 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថ្នាក់ជាតិ ជាក្រសួងយុត្តិធម៌

ក្រសួងយុត្តិធម៌-pic_Page_1.jpg
ក្រសួងយុត្តិធម៌-pic_Page_2.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2020

ចំនួនទាញយក ៖ 572