តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2021 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថ្នាក់ជាតិ ជាក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល_Page_1.jpg
ក្រសួងសុខាភិបាល_Page_2.jpg
ក្រសួងសុខាភិបាល_Page_3.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2020

ចំនួនទាញយក ៖ 1215