តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2021 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថ្នាក់ជាតិ ជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ

ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ-pic_Page_1.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ-pic_Page_2.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ-pic_Page_3.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ-pic_Page_4.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ-pic_Page_5.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2020

ចំនួនទាញយក ៖ 13