សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 05/03/2019
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់កំរិតទឹកប្រាក់សិទ្ធិសម្រេចក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ០១០ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់កំរិតទឹកប្រាក់សិទ្ធិសម្រេចក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 14/01/2019
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនៃការជម្រុះ ការជម្រះ និងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីខ្មៅ_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ១៦១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការជម្រុះ ការជម្រះ និងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីខ្មៅ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 24/12/2018
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ១៦១៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 24/12/2018
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា_1.jpg

អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹង និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាលទ្ធកម្ម។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ អនុក្រឹត្យ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 21/02/2018
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់_Page_1.jpg

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សេចក្តីណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 12/12/2017
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៨៥១ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម (ជំនួស សារាចរណែនាំលេខ ០០៦សហវ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ស្ដីពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម២០០៧ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់)។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 28/08/2017
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ1_Page_1.jpg

ប្រកាស លេខ ៩៨៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា