ប្រកាសស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃនិង ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៦សហវ. ប្រកស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃនិងប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈសម្រាប់មុខទំនិញ និងសេវាកម្មចាំបាច់មួយចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅដើមឆ្នាំថវិកា_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈសម្រាប់មុខទំនិញ និងសេវាកម្មចាំបាច់មួយចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅដើមឆ្នាំថវិកា។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 06/11/2015
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមលទ្ធកម្មរបស់អង្គភាពថវិកា1.jpg

ប្រកាសលេខ ២៤៩ សហវ. ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមលទ្ធកម្មរបស់អង្គភាពថវិកា (យោងមាត្រា៩នៃច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ)។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 03/03/2015
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
នីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណល និង អល_1.jpg

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ អនុក្រឹត្យ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 23/02/2015
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីការកំណត់ទឹកប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តលទ្ធកម្ម_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ១៨៦៦ សហវ. ប្រក ស្តីពីការកំណត់ទឹកប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តលទ្ធកម្ម។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 26/12/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាស ៥៦៨ ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិសម្រេចលើកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ 1_Page_1.jpg

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៦៨ សហវ. ប្រក ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិសម្រេចលើកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 21/05/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃ និង ស្ទង់តម្_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៣២៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃ និង ស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និង សំណង់។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 27/03/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ_1_Page_1.jpg

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សេចក្តីណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 28/01/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 14/01/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា