ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ1.jpg

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 11/12/2013
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម1_Page_1.jpg

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣២៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 01/04/2013
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ.សរណ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 23/02/2012
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1.jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០១១២/០០៤ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ច្បាប់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 14/01/2012
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
Cover សៀវភៅលទ្ធកម្ម_ស្តីពីការអនុវត្តវិធាន_និងបទប្បញ្ញត្តិ_ស្តីពីលទ្_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៣៨១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅលទ្ធកម្មស្តីពីការអនុវត្តវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 15/06/2010
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសសៀវភៅលទ្ធកម្មស្ដីពីវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ៣៨១ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅលទ្ធកម្មស្ដីពីវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 15/06/2010
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
អនុក្រឹត្យលេខ ១០៥​ ស្តី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ_1.jpg

អនុក្រឹត្យលេខ ១០៥ អនក្រ.បក​ ស្តី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ អនុក្រឹត្យ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 18/10/2006
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ស្តីពីការ​ចុះឈ្មោះក្នុង​បញ្ជីអ្នកទទួល​ការសាងសង់ ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 14/11/1995
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា